E-ISSN: 2822-6771
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Is the Season of Diagnosis Changing in Children with Type 1 Diabetes Mellitus? []
. 2022; 14(2): 180-185 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.60024

Is the Season of Diagnosis Changing in Children with Type 1 Diabetes Mellitus?

Hasan Önal1, Seda Yılmaz Semerci2, Hanım Şeyma Topuz1, Servet Erdal Adal3
1Department of Pediatric Nutrition and Metabolism Clinics, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neonatology, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Endocrinology, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: By the effect of global warming, climate model of Turkey is suggested to evolve through semi-arid seasons and to the tropical climate. This study aimed to determine the seasonability for clinical onset of Type 1 diabetes mellitus (T1DM).
METHODS: T1DM patients newly diagnosed between 2014 and 2019 in our pediatric endocrinology department located in Istanbul were included in this study. Clinical onset date and age of diagnosis of diabetes were recorded for each patient. Using the worldwheatheronline.com website, regional average rainy days, cloudy days, sunny days, temperature, and ultraviolet index (UVI) were calculated per month for the past 6 years.
RESULTS: A total of 659 patients with the new onset T1DM included in this study. A number of new diagnosed patients were 29.1% (192) in winter, 22.8% (150) in spring, 17.6% (116) in summer, and 30.5% (201) in autumn, respectively. No significant effect of the rainy day, cloudy day, sunny day, temperature, and UVI average of the month of diagnosis could be detected on this seasonal shift. Similar results were obtained when 132 patients whose under 4 years of age at the time of diagnosis were excluded from the study data.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although weather conditions seemed to have no considerable effect on this seasonal shift, the T1DM onset in the autumn season was seen to be shifted to the spring season, partially. Further studies including large number of participants are needed for a better understanding of the seasonality of T1DM worldwide.

Keywords: Children, seasonality, Type 1 diabetes mellitus, ultraviolet index

Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Tanı Mevsimi Değişiyor mu?

Hasan Önal1, Seda Yılmaz Semerci2, Hanım Şeyma Topuz1, Servet Erdal Adal3
1İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Beslenmesi ve Metabolizma Klinikleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Küresel ısınma ile birlikte Türkiye’de mevsimlerin yarı kurak ve tropik iklim özelliklerine doğru evrildiği, son yıllarda sonbahar ve ilkbahar hava koşul-larının yarısının kışa, yarısının da yaza benzer seyrettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, tip 1 diabetes mellitus klinik tanı zamanında mevsim değişikliğinin ve bu duruma hava koşullarının olası etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya İstanbul’daki çocuk endokrinoloji kliniğimizde 2014 ile 2019 yılları arasında yeni tanı almış 18 yaş altı tip 1 diabetes mellitus hastaları dahil edildi. Her hasta için klinik belirti başlangıç tarihi ve diyabet tanı mevsimi ile demografik veriler kaydedildi. Worldwheatheronline.com web sitesi kullanılarak İstanbul ilinin son beş yılındaki tip 1 diabetes mellitus tanı ayına ait aylık ortalama yağışlı gün, bulutlu gün, güneşli gün sayısı, sıcaklık ve ultraviyole indeks ortalaması saptandı. Hastaların tanı yaşı ile tanı mevsimi ve hava koşulları arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 659 yeni tanı almış tip 1 diabetes mellitus hastası alındı. Çalışmaya alınan hastaların %50,4’ü kız (n=332), %49,6’sı (n=327) erkek idi. Mevsimlere göre yeni tanı konulan hasta sayısı sırasıyla kışın %29,1 (n=192), ilkbaharda %22,8 (n=150), yazın %17,6 (n=116) ve sonbaharda %30,5 (n=201) idi. Çalışma süresince tip 1 diabetes mellitus klinik başlangıcının kış ve sonbahar aylarında yüksek ilkbahar ve yaz aylarında düşük olduğu görülmekle beraber istatistiksel anlamı olacak şekilde 2016 yılı ve sonrasında sonbahar mevsimindeki diyabet başlangıç ağırlığının bir kısmının ilkbahar mevsimine kaymış olduğu izlendi. Ancak mevsimsel bu kayma üzerinde tanı ayına ait yağışlı gün, bulutlu gün, güneşli gün, sıcaklık ve ultraviyole indeks ortalamasının anlamlı bir etkisi saptanmadı. Tanı sırasında dört yaşın altında olan 132 hasta çalışma verilerinden çıkarılarak yapılan istatistiksel değerlendirmede sonuçların değişmediği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız ile sonbahar mevsimindeki diyabet başlangıç ağırlığının bir kısmının ilkbahar mevsimine kaymış olduğu tespit edilmiş olup bu mevsimsel kaymaya hava koşullarının etkisinin olmadığı görüldü. T1DM tanısında mevsimsel özelliklerin etkisini daha iyi değerlendirebilmek için daha çok sayıda hasta içeren geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, mevsim, Tip 1 diabetes mellitus, ultraviyole indeks

Hasan Önal, Seda Yılmaz Semerci, Hanım Şeyma Topuz, Servet Erdal Adal. Is the Season of Diagnosis Changing in Children with Type 1 Diabetes Mellitus?. . 2022; 14(2): 180-185

Corresponding Author: Hasan Önal, Türkiye
Manuscript Language: English