E-ISSN: 2822-6771
Volume : 13 Issue : 3 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Report of Five Cases and Literature Review of Psoas Abscess []
. 2021; 13(3): 252-257 | DOI: 10.4274/iksstd.2021.84756

Report of Five Cases and Literature Review of Psoas Abscess

Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Can Eren Ünlü, Anıl Agar, Cemil Ertürk
University of Health Sciences Turkey, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Clinic of Orthopaedic and Traumatology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To report five psoas abcess cases which we treated and review the management of psoas abscess cases.
METHODS: Five patients who were diagnosed and treated with psoas abscess in our clinic between 2018 - 2019 were evaluated retrospectively
RESULTS: Four patients were discharged after an average of 25 days following surgical treatments, and 1 case died on the 24th postoperative day due to sudden cardiac arrest of unknown cause.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Psoas abscesses are rare, we believe that the incidence of these cases is more frequent in recent years due to the improvements in radiological imaging methods and the fact that these tests are used more frequently by clinicians. We think that for the diagnosis of psoas abscess, it is necessary to suspect the diagnosis and keep this rare condition in mind.

Keywords: Psoas abscess, percutaneous drainage, open surgery, complication, mortality

Beş Olgunun Sunumu ve Psoas Apsesinin Literatür Taraması

Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Can Eren Ünlü, Anıl Agar, Cemil Ertürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tedavi ettiğimiz beş psoas apsesi vakasını rapor etmek ve psoas apsesi olgularının yönetimini gözden geçirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2018 - 2019 yılları arasında psoas apsesi tanısı konan ve tedavi edilen beş hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Dört hasta gerçekleştirilen cerrahi tedavileri takiben ortalama 25 gün sonra taburcu edilmiş, 1 olgu ise nedeni bilinmeyen ani kardiyak arrest nedeniyle post op 24. gün kaybedilmiştir
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psoas apsesi nadirdir, radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki iyileşmeler ve bu testlerin klinisyenler tarafından daha sık kullanılması nedeniyle bu olguların görülme sıklığının son yıllarda daha sık olduğuna inanıyoruz. Psoas apsesi tanısı için tanıdan şüphelenmek ve bu nadir durumu akılda tutmak gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Psoas apsesi, perkütan drenaj, açık cerrahi, komplikasyon, mortalite

Cafer Özgür Hançerli, Halil Büyükdoğan, Can Eren Ünlü, Anıl Agar, Cemil Ertürk. Report of Five Cases and Literature Review of Psoas Abscess. . 2021; 13(3): 252-257

Corresponding Author: Anıl Agar, Türkiye
Manuscript Language: English