E-ISSN: 2822-6771
Volume : 14 Issue : 2 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Effect of Prolotherapy in Plantar Fasciitis Cases: Patient Expectations and Treatment Effects []
. 2022; 14(2): 153-157 | DOI: 10.14744/iksstd.2022.89166

The Effect of Prolotherapy in Plantar Fasciitis Cases: Patient Expectations and Treatment Effects

Zeki Taşdemir1, Deniz Gülabi2
1Denizli Servergazi State Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Denizli, Turkey
2Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Plantar fasciitis (PF) manifests as pain surrounding the calcaneal tubercle. While a pain occurs when the ground is pressed first in the morning, this pain decreases during the day as the plantar fascia warms. Ice, relaxation, anti-inflammatory agents, and exercises have been used in the treatment of PF. This study, in the prolotherapy treatment of PF; whether a detailed description of the treatment modality had an impact on recovery was examined.
METHODS: This study has been designed retrospectively. Adults diagnosed with PF and followed for at least 3 months were included in the study. All patients followed the same exercise protocol and used the same anti-inflammatory agents. The patients were informed that at the end of conservative treatment, some of them would be given prolotherapy injection. At the controls at 3, 24, and 48 weeks, the severity of the pain was evaluated based on the Visual Analog Scale (VAS) for pain.
RESULTS: According to the results of the comparison of VAS of 29 patients who were not informed that the injection can be applied after conservative treatment and 44 patients who were reported to be injected during conservative post-treatment; a significant difference was found between the mean of VAS1 and VAS2 (before injection).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, prolotherapy caused pain relief in the early period. In addition, patients who were informed about prolotherapy before treatment had lower VAS scores than patients who were not informed.

Keywords: Motivation, pain management, prolotherapy

Plantar Fasiit Olgularında Proloterapinin Etkisi: Hasta Beklentileri ve Tedavi Etkileri

Zeki Taşdemir1, Deniz Gülabi2
1Denizli Servergazi Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Denizli, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Plantar fasiit, kalkaneal tüberkülü çevreleyen ağrı olarak kendini gösterir. Sabah ilk yere basıldığında bir ağrı meydana gelirken, gün içinde bu ağrı plantar fasya ısınırken azalır. Plantar fasiitin tedavisinde buz, gevşeme ve antiinflamatuvar ajanlar ve egzersizler kullanılmıştır. Bu çalışmada, plantar fasiitin proloterapi tedavisinde; tedavi şeklinin ayrıntılı bir açıklamasının iyileşme üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma geriye dönük olarak tasarlandı. Plantar fasiit tanısı alan ve en az üç ay takip edilen yetişkinler çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar aynı egzersiz protokolünü takip etti ve aynı antiinflamatuvar ajanları kullandı. Hastalara konservatif tedavi sonunda bazılarına proloterapi enjeksiyonu uygulanacağı bilgisi verildi. Üç, 24 ve 48. haftalardaki kontrollerinde, ağrının şiddeti ağrı için görsel analog skalaya dayanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Enjeksiyonun konservatif tedavi sonrası uygulanabileceği konusunda bilgilendirilmemiş 29 hasta ile konservatif posttedavi sırasında enjeksiyon uygulanabileceği bildirilen 44 hastanın, görsel analog skalasının karşılaştırılmasının sonuçlarına göre; görsel analog skala 1 ve görsel analog skala 2 ortalamaları arasında (enjeksiyon öncesi) anlamlı bir fark olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada proloterapi erken dönemde ağrının azalmasına neden oldu. Ek olarak tedavi öncesi proloterapi konusunda bilgilendirilen hastaların görsel analog skala skorları bilgilendirilmemiş hastalardan daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler: Ağrı yönetimi, motivasyon, proloterapi

Zeki Taşdemir, Deniz Gülabi. The Effect of Prolotherapy in Plantar Fasciitis Cases: Patient Expectations and Treatment Effects. . 2022; 14(2): 153-157

Corresponding Author: Zeki Taşdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish