E-ISSN: 2822-6771
Volume : Issue : Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Newborns Hospitalized in Pediatric Cardiac Intensive Care Unit Due to Supraventricular Tachyarrhythmia: A Single-Center Experience []
. 2023; 15(1): 1-5 | DOI: 10.14744/cm.2022.90217

Newborns Hospitalized in Pediatric Cardiac Intensive Care Unit Due to Supraventricular Tachyarrhythmia: A Single-Center Experience

Dilek Yavuzcan Öztürk1, Gülhan Tunca Şahin2
1Department of Neonatology, İstanbul University of Health Sciences, İstanbul Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, İstanbul University of Health Sciences, Başakşehir Çam and Sakura Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Tachyarrhythmias are frequently observed arrhythmias in newborns. This study aimed to evaluate infants hospitalized due to supraventricular tachyarrhythmia (SVT) in our cardiac center.
METHODS: The study was conducted between August 01, 2020, and August 01, 2022, in neonates hospitalized in the pediatric cardiac intensive
care unit due to SVT. General characteristics, echocardiographic findings, type and localization of tachyarrhythmia, and medical treatments were evaluated.
RESULTS: There were 22 cases during the study period. About 50% of the cases were male. The median age was 21 days (interquartile range [IQR] 15–27), and the median weight was 3.6 kg (IQR 3.2–4) at the time of diagnosis. The most common symptoms were restlessness in 50% (n = 11) and rapid breathing in 30% (n = 7). Tachyarrhythmia was detected during a routine examination in six cases and during fetal echocardiography in two cases. Left ventricular dysfunction was present on echocardiography in four patients initially. Congenital heart disease (CHD) was detected in four patients and cardiac tumor in two patients. Arrhythmia mechanisms were atrioventricular reentry tachycardia (n = 10), four of them were Wolff-Parkinson-White syndrome, and two of them were permanent junctional reciprocating tachycardia, focal atrial tachycardia (n = 6), atrial flutter (n = 4), and congenital junctional ectopic tachycardia (n = 1). Radiofrequency
catheter ablation was performed in one patient due to resistance to medical treatment and left ventricular dysfunction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SVTs are the leading cause of arrhythmias in newborns and the majority of them originate from the accessory pathway. Neonatal patients
should be investigated for CHD and cardiac rhabdomyoma and if these conditions are detected, multiagent treatment should be considered in prophylactic medical therapy.

Keywords: Cardiovascular intensive care unit, heart failure, newborn, rhabdomyoma, supraventricular tachyarrhythmia

Supraventriküler Taşiaritmi Nedeniyle Pediyatrik Kardiyak Yoğun Bakımda Yatan Yenidoğan Hastalar: Tek Merkez Deneyimi

Dilek Yavuzcan Öztürk1, Gülhan Tunca Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Neonatoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Taşiaritmiler yenidoğanlarda sık görülen aritmilerdir. Bu çalışmada kardiyak merkezimizde supraventriküler taşiaritmi nedeniyle yatırılan yenidoğan olgularımızın değerlendirilmesi amaçlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 1 Ağustos 2020-1 Ağustos 2022 tarihleri arasında, supraventriküler taşiaritmi nedeniyle pediyatrik kardiyak yoğun bakımda izlenen yenidoğanlarda gerçekleştirildi. Olguların demografik özellikleri, taşiaritminin tipi ve lokalizasyonu, ekokardiyografik bulgular ve uygulanan medikal ve/veya ablasyon tedavileri değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışma döneminde 22 olgu mevcuttu. Olguların %50 ‘si erkekti. Tanı anında median yaş 21 gün (IQR 15 gün -27 gün) ve median ağırlık 3.6 kg (IQR 3.2-4) idi. En yaygın semptomlar % 50 olguda huzursuzluk(n=11) ve %30 olguda (n=7) hızlı nefes alıp verme idi. Altı olguda rutin muayene sırasında ve iki olguda fetal ekokardiyografi sırasında taşiaritmi saptanmıştı.Başlangıçta dört olguda ekokardiyografide sol ventrikül disfonksiyonu mevcuttu.Dört olguda konjenital kalp hastalığı ve iki olguda kardiyak tümör saptandı.Aritmi mekanizmaları Atrioventriküler reentery taşikardi(n=10, 4’ü Wolff-Parkinson-White, Permanent Junctional Reciprocating Tachycardia(n=2), Fokal atriyal taşikardi (n=6), atriyal flutter (n=4) ve Konjenital Junctional ektopik taşikardi(n=1) idi. Bir olguya medikal tedaviye direnç ve sol ventrikül disfonksiyonu nedeniyle Radyofrekans kateter ablasyonu uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Supraventriküler taşiaritmi yenidoğanlarda aritmilerin önde gelen nedenlerindendir ve çoğunluğu aksesuar yol kaynaklıdır. Yenidoğan olguların konjenital kalp hastalığı ve kardiyak rabdomyom açısından araştırılması ve bu durumların saptanması halinde proflaktik medikal tedavisinde çoklu ilaç başlanması düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak yoğun bakım, kalp yetmezliği, yenidoğan, rabdomyom, supraventriküler taşiaritmi

Dilek Yavuzcan Öztürk, Gülhan Tunca Şahin. Newborns Hospitalized in Pediatric Cardiac Intensive Care Unit Due to Supraventricular Tachyarrhythmia: A Single-Center Experience. . 2023; 15(1): 1-5

Corresponding Author: Dilek Yavuzcan Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English