E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2023
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Clinical Significance of Quadriceps Fat Pad Edema: Its Relation with Anterior Knee Pain and Other Patellofemoral Joint Pathologies []
. 2023; 15(2): 148-155 | DOI: 10.14744/cm.2022.92499

Clinical Significance of Quadriceps Fat Pad Edema: Its Relation with Anterior Knee Pain and Other Patellofemoral Joint Pathologies

Aysu Başak Özbalcı1, Cihan Kalkan2
1Department of Radiology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Radiology, Acıpayam State Hospital, Denizli, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to determine the frequency of edematous changes seen in QFP among patients undergoing MRI due to anterior knee pain (AKP) and to elucidate the relation between such changes and other patellofemoral joint pathologies.
METHODS: In this retrospective case–control study, individuals with (n=340) and without (n=350) AKP undergoing MRI between January 2018 and January 2020 were evaluated. All images were examined for the presence of QFP edema (QFPE), mass effect and other patellofemoral joint pathologies. The cross-sectional area of QFP was measured and the amount of edema was recorded.
RESULTS: QFPE was detected in 79 of the 340 patients with AKP (mean age: 32.29±8.81 years; range: 18–45 years). Mass effects were significantly more common in the AKP group (n=35, 44.3%, p=0.001). The risk of AKP in patients with mass effects was 38.973 times higher compared to patients without mass effects (p=0.001). Patients with diffuse QFPE had a higher risk of AKP than patients with less than 50% edema (p=0.021). Patients with patella alta and increased trochlear sulcus angle had a higher risk of AKP (p=0.029, p=0.006). No other variables were significant risk factors. There was no statistically significant cutoff value for the cross-sectional area.
DISCUSSION AND CONCLUSION: QFPE and mass effects may be associated with AKP independently of other patellofemoral joint pathologies. Therefore, radiologists should be aware of these common findings when analyzing MR images of patients with AKP.

Keywords: Anterior knee pain, edema, magnetic resonance imaging, quadriceps fat pad

Kuadriseps yağ yastığı ödeminin klinik önemi: Ön diz ağrısı ve diğer patellofemoral eklem patolojileri ile ilişkisi

Aysu Başak Özbalcı1, Cihan Kalkan2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
2Acıpayam Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, ön diz ağrısı nedeniyle (ÖDA) MRG yapılan hastalarda kuadriseps yağ yastığında (KYY) görülen ödematöz değişikliklerin sıklığının belirlenmesi ve bu değişikliklerin diğer patellofemoral eklem patolojileri ile ilişkisinin aydınlatılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif vaka-kontrol çalışmasında, Ocak 2018 ile Ocak 2020 arasında MRG yapılan hastalar arasından ÖDA'sı olan (n=340) ve olmayanlar (n=350) KYY ödemi (KYYÖ), kitle etkisi ve diğer patellofemoral eklem patolojileri açısından incelendi. KYY' nın kesit alanı ölçüldü ve ayrıca ödem miktarı kaydedildi.
BULGULAR: ÖDA'lı 340 hastanın 79'unda KYYÖ tespit edildi (ortalama yaş: 32.29 ± 8.81 yıl; dağılım: 18-45 yıl). Kitle etkileri ÖDA grubunda anlamlı olarak daha yaygındı (n=35, %44,3, p=0,001). Kitle etkisi olan hastalarda ÖDA riski, kitle etkisi olmayan hastalara göre 38.973 kat daha fazlaydı (p=0.001). Diffüz KYYÖ'i olan hastalarda ÖDA riski, %50'den az ödemi olan hastalardan daha fazla idi (p = 0.021). Patella alta ve artmış troklear sulkus açısı olan hastalarda ÖDA riski daha yüksekti (p = 0,029, p = 0,006). Başka hiçbir değişken anlamlı bir risk faktörü değildi ve kesit alanı için istatistiksel olarak anlamlı bir eşik değeri yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KYYÖ ve kitle etkisi diğer patellofemoral eklem patolojilerinden bağımsız olarak ÖDA ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle radyologlar ÖDA'lı hastaların MR görüntülerini analiz ederken her zaman bu bulguları gözönünde bulundurmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ön diz ağrısı, ödem, manyetik rezonans görüntüleme, kuadriseps yağ yastığı

Aysu Başak Özbalcı, Cihan Kalkan. Clinical Significance of Quadriceps Fat Pad Edema: Its Relation with Anterior Knee Pain and Other Patellofemoral Joint Pathologies. . 2023; 15(2): 148-155

Corresponding Author: Aysu Başak Özbalcı, Türkiye
Manuscript Language: English