E-ISSN: 2822-6771
Volume : 15 Issue : 1 Year : 2024
Quick SearchFormerly İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi The Factors Affecting Mortality in Delta and Non-Delta Variant Severe COVID-19 Patients []
. 2023; 15(1): 63-68 | DOI: 10.14744/cm.2022.92609

The Factors Affecting Mortality in Delta and Non-Delta Variant Severe COVID-19 Patients

Burcu Gülşen Yaşar1, Selen Zeliha Mart Kömürcü2, Ebru Kaya3, Utku Murat Kalafat1, Serkan Doğan1, Ayça Sultan Şahin3
1Department of Emergency, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Microbiology and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effect of delta variant, blood tests such as lymphocyte, C-reactive protein (CRP), ferritin, lactate dehydrogenase (LDH), polymerase chain reaction (PCR)-cycle threshold (Ct) rates, vaccination status, and invasive mechanical ventilation (IMV) in predicting mortality in coronavirus disease-19 (COVID-19) patients.
METHODS: This study is conducted as a retrospective study of all COVID-19 patients with reverse transcriptase-PCR (RT-PCR)-positive confirmation
and hospitalization from the emergency room to the intensive care unit at the University of Health Sciences Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital during the 6-month period between September 2021 and February 2022.
RESULTS: We detected delta variant in 59 of 117 patients included in the study and 58 patients had non-delta variant SARS-CoV-2. In-hospital mortality was observed in 68 (58.1%) patients. We found that 72 (61.5%) of the patients were given IMV support and 88 (75.2%) were unvaccinated. We found that patients who received IMV support and resulted in mortality had low lymphocyte levels and high CRP and LDH values. The PCR-Ct values of the patients were 25.04±4.12 in patients with delta variant and 28.54±4.35 in patients with non-delta variant SARS-CoV-2 and we found statistically significantly higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no significant difference in mortality between delta variant and non-delta variant SARS-CoV-2 patients. Although patients with
delta variant have low PCR-Ct values, there is no significant difference in mortality. Ferritin, lymphocyte, LDH, and CRP can be used to predict mortality in COVID-19 patients.

Keywords: COVID-19, Delta mutation, intensive care unit, mortality

Delta ve Delta Varyantı Dışı Ağır COVID-19 Hastalarında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

Burcu Gülşen Yaşar1, Selen Zeliha Mart Kömürcü2, Ebru Kaya3, Utku Murat Kalafat1, Serkan Doğan1, Ayça Sultan Şahin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Delta varyantı ve delta varyantı dışı COVID-19(Coronavirus disease 2019) hastalarının delta varyant durumlarını, lenfosit, C- reaktif protein (CRP), ferritin, laktat dehidrogenaz (LDH) gibi kan tetkiklerini, PCR- döngü eşik değeri”cycle threshold” (Ct) oranlarını, aşılama durumlarını, invaziv mekanik ventilasyon (İMV) ihtiyaçlarınının mortaliteye etkilerini öngörmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamız Eylül 2021 ile Şubat 2022 tarihleri arasında 6 aylık dönemde Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) pozitif teyitli ve acil servisten yoğun bakıma yatan tüm COVID-19 hastalarının retrospektif çalışmasıdır.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 117 hastanın 59’unda delta varyantı, 58’inde delta varyantı dışı şiddetli akut solunum sendromu coronavirüs- 2 (SARS-CoV-2) saptadık. Hastaların 68’inde (%58,1) mortalite görülürken, 72’sine (%61,5) İMV desteği verildiğini tespit ettik. Hastaların 88’inin (%75,2) aşısız olduğunu tespit ettik. İMV desteği alan, mortalite görülen gruptaki hastaların lenfosit değerlerinin düşük, CRP ve LDH değerlerinin yüksek olduğunu saptadık. Hastaların PCR-Ct değerleri delta varyantı olanlarda 25,04±4,12 iken, delta varyantı dışı SARS-CoV-2 olanlarda ise 28,54±4,35 olup istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Delta varyantı ile delta varyantı dışı SARS-CoV-2 hastaları arasında mortalite açısından anlamlı fark tespit edilmemiştir. Delta mutasyonlu hastalarda düşük PCR-Ct değerleri olmasına rağmen mortalitelerinde anlamlı fark yoktur. Ferritin, lenfosit, LDH ve CRP COVID-19 tanılı hastalarda mortaliteyi öngörmede kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Delta varyantı, yoğun bakım, mortalite

Burcu Gülşen Yaşar, Selen Zeliha Mart Kömürcü, Ebru Kaya, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ayça Sultan Şahin. The Factors Affecting Mortality in Delta and Non-Delta Variant Severe COVID-19 Patients. . 2023; 15(1): 63-68

Corresponding Author: Burcu Gülşen Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English